suvarstyti

suvarstyti
1 suvárstyti Rtr, NdŽ 1. R, N, M, OG344, 1, , Plm iter. suverti 3: Nuskinti vaisiai per kotelį suvarstomi ant siūlo ir pakabinami saulėtoje vietoje . Suvárstyk kopūstų lapus į virtinę žiemai J. Jau išdžiūvę baravykai bus, dabar tik suvárstyk Sdk. Visus karolius ant vieno siūlo suvárstė Kv. Žiūrėk, ant kokių plonyčių siūlelių suvarstyti tie pakabučiai Pt. | prk.: Esam suvárstyti kaip karoliai (susieti su visokiais darbais) Grd. A tuos griekus tu dabar visus tei kai ant šniūro suvárstysi (suskaičiuosi) – visų juk vis tiek nepasakysi Jrb. | refl. tr. 1: Teip po valandos išvydo ateinant didelį poną su dideliais batais, su aukštu kepelušu, o ant kairiosios rankos susivarstęs didelę daugybę perkūno kulkų DS159(Rs). | prk.: Lyg susivarstė prieš daugelį metų nubruožtas vaizdas . 2. iter. suverti 6: Ji labai greitai į nytis suvárstė Mrj. 3. tr. dygsniu susiūti, sudaigstyti, sudygsniuoti: Suvárstai dygsniu, ė paskui an mašinos Ml. | refl. tr.: Pirma susivárstyk gražiai, o pasku pri mašynos eik Grdm. 4. tr. N, End varstant surišti (batus): Kadokes iš skūros pasiūna – suvárstomas, ilgas Antr. Medinėliai – kaip dabar kaliošiukai tokie, tiktai nesuvárstomi, nieko Kp. Bateliai liūb būs su auleliais, ans nu ryto visumet suvárstys Trk. Kai suvárstyta, tai sunku nusiaut Žl. Iš mašasto pasiūdavo, čia suvárstyta [berankovė] Alz. Juostomis moterys suvarstydavo liemenes ir pasirišdavo kojines . ^ Nei Dievas, nei velnias tau, žmogau, apyvarų nesuvarstys, jeigu bambą išvertęs gulėsi J.Avyž. | refl. tr. Vkš, Rs: I pats ans batus susivárstęs su drotėms, kapeikos anei vienos neduos Štk. Susivárstyk batus, o apvirsi Varn. Aš pati pasisiuvu šniūravonę, čia susivárstau, užsivelku, tai kaip ir standžiau Plvn.refl. tr. suvėrus susirišti, užsirišti (raištelius): Susivárstyk raištelius, ba tėkšies (griūsi) Kp. Susivárstyk raiščius, negi eisi kaip kumelę avižose ganydamas?! Srv. 5. tr. varstant, veriant ant ko padaryti: Pakabina sodą [per vestuves], iš šiaudelių nupintas, siūlu suvársto Slm. Marcė nešė didelį, gražiai iš šiaudelių suvarstytą, margais popieriukais ir žičkomis papuoštą sietyną V.Myk-Put. Kūčiose pagal archajinę tradiciją pakabindavo virš stalo iš šiaudų suvarstytą saulutę, apkabinėtą paukščiais . 6. tr. supinti, susukti, sutaisyti (plaukus): Kai jau plaukai buvo didesni ir pynas supynė ilgesnes, tumet anų nepaliko palaidų, ale suvárstė ant pakaušio Vkš. | refl. tr. Plt: Pati dar susivárstau plaukelius, kad ir sena esu Ggr. Čia susivárstysi, kuskelę antsiriši Sd. 7. tr. neriant sujungti, sunarstyti: Lėlė su suvárstytais sąnariais KI554.iš suneriamų dalių padaryti: Suvárstyta lėlė KI554. 8. tr. 1, Srv subadyti, susmaigyti: Ar tai dar̃ gerai, kad su peiliais suvárstė žmogų?! Alv. Liepęs už kojų į skroblą pakabinti ir vilyčiomis suvarstyti S.Dauk. | Kareivio galvodanga buvo kulkų suvarstyta . Priešmirtinėj agonijoj blaškėsi kulkosvaidžio eilės suvarstytas arklys . | prk.: Akimi kaip iešmu suvarstė . 9. tr. staigiai patirti (smelkiantį skausmą): Skausmas suvárstė ausį Šk. Kap suvársto skausmai koją, kap suvársto! Vrn. 10. tr. sukaišioti, subedžioti: Kartelės suvárstyta žarduosan Klt. 11. tr., intr. Pns darant subelsti, sugirgždinti: Tik suvársčiau duris – kad spruko pelės Grl. Ale aš tik klausau, kas čia duris suvárstė Plv. Duris suvarsčius, mano jis, kad štai ateina tardyti V.Kudir. Dureles suvarstysiu, močiutę prabudinsiu JD564. Durelėm suvárstysiu, rakteliais suskambysiu (d.) Btrm. | Bėrąjį žirgelį išsivesdamas, stainužę suvarstysiu JD923. Klėtelę suvárstysu, tėvelį pabudysu Niem11. | refl.: Tik štai jis krūptelėjo – smarkiai susivarstė durys A.Vaičiul. 12. tr. NdŽ uždaryti. | refl. tr.: Susivárstėme trobą, kad būtų šiltà J. 13. tr. varstant, darinėjant spaudinėti, spaudyti: Jei grižas kojon įlindo, tai suvárstyk durim kryžiškai ir išlįs Užp. 14. tr. prk. susekti, nustatyti bendrus, sąjungininkus: Kad tik vieną [bendrą] turia, tai kitus greitai suvárstys Skdv.
◊ akimìs susivárstyti vienas kitam mirktelėti, susižvalgyti, susimarkstyti: Susmatė, akìm susvárstė – jau ir šypsena kita Adm.
ant rožañčiaus suvárstyti įskųsti, apkalbėti: Suvársčiau visus kaimynus an rožañčiaus, gaus visi Pvn.
ant siū́lo (×ant šniū̃ro) suvárstyti suvaldyti, sutramdyti, priversti klausyti: Suvárstys an šniūriùko tokius visus, gyvens kaip žmonys Krš. Jeigu norite, tai į mėnesį laiko suvarstysiu visus litvomanus ant siūlo ir jums atiduosiu V.Kudir.
galvojè susivárstė pasimaišė protas: Susvárstė jam galvoj Dglš.
šìrdį suvárstė Šk liūdna, skaudu pasidarė: Beklausant dainos, Domantui ūmai suvarstė širdį . Pažiūrėjo piktai, man šìrdį tik suvárstė Dg.
už nósskylių suvárstyti priversti paklusti, klausyti, valdyti: Buvo už nósskylių suvárstęs visus, ir klausė KlK11,89(Vn). Uošvėnė vis tiek laikys už nósskylių suvársčiusi Dov.
\ varstyti; apvarstyti; atvarstyti; įvarstyti; išvarstyti; nuvarstyti; pavarstyti; pervarstyti; pravarstyti; privarstyti; suvarstyti; užvarstyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • suvarstyti — suvárstyti vksm. Karoliukùs suvárstė ant vãlo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apvarstyti — 1 apvarstyti tr. Š, Rtr, KŽ 1. apkabinti, apmaustyti: Siūlą, virvę lapais apvarstyti K. Virvelė baronkomis apvarstyta rš. 2. LVI134 iter. apverti 1: Kraštus sietkos apvarsto storesniu siūlu Ds. | refl. tr.: Tetė apsivarstė vyžas naujais apyvarais …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvarstyti — 1 atvarstyti tr. Rtr, NdŽ, KŽ; M 1. Š iter. atverti 1: Svirno durys atvarstytos, žalios skrynios atvožytos NS1188(Kp). Aš atvarstysiu margas skryneles, išleisiu abrūsėlį LTR(Slk). 2. atrišti, atpalaiduoti (batų raištelius, batus): Švilpaudamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvarstyti — 1 išvarstyti tr. Rtr 1. iter. išverti 1: Jeigu tiktai pasirodys mažiausias nepaklusnumas, tai išvarstyti peiliais be jokio gailesčio V.Piet. | Ne vienas grįžo [iš karo] kulkų išvarstytomis rankomis ir kojomis rš. | refl. tr.: Karvės, vienan… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karolinis — karõlinis, ė adj. (1), karolìnis (2); Ak 1. → karoliai 1: Šeivos tos išveiza kaip karoliai, suvarstyti ant siūlo, ir dėl to jos vadinamos yra karolinėmis Kos19. Karolìnis žaibas kad pylė Slm. | Pakrėsk karolinių (tokios rūšies kriaušės, labai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskurti — nuskùrti intr. 1. K, L, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Jdr, Kv apiplyšti, nudriksti, nuskarti: Tie nuskurę žmonės glaudė ir malonėjo savo vaikelius LzP. Nuskùręs ir vaikščioja, nė apsitaisyt neturi Srv. Neva ponas, o nuskùręs ir skolose paskendęs Gs.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvarstyti — 1 nuvarstyti tr. 1. Š, KŽ iter. nuverti 4: Nuvarstyk rožančiaus karolius! NdŽ. Paki drėgni, nuvarstyk [suvertus] baravykus Klt. | refl. Š. 2. žr. 1 išvarstyti 5: Kad aš žinočia, kur motulė nuduos, aš nuvarstyčia vartelius juostelėm (d.) Prng. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavarstyti — 1 pavarstyti tr. NdŽ 1. iter. paverti 4: [Tabokų] lapus pagelsvusiūsius pavarstyti ant siūlo ir džiovinti S.Dauk. Pavarstyta pavarstyta – vis žmonių galvos (kaukolės) Tvr. 2. kuo varstomu papuošti, pasiuvinėti: Karoliais pavarstytos rankelkos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervarstyti — 1 pervarstyti tr. 1. KI324 iter. perverti 3: Pečėtys su skylaitėmis, per kurias pervarstyti siūlai pririšę jas laikė prie dokumentų J.Šliūp. 2. iš naujo supinti, perpinti: Nepuikiai pati plaukus susivarstei – duok parvarstysu Vkš. 3. NdŽ kurį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravarstyti — 1 pravarstyti tr. 1. kiek atvarstyti (batus): Batus reik gerai atvarstyti, pravarstęs kojų nenusiausi Vkš. 2. darinėjant pagadinti: Jau i duris pravarstė OG344. Mes pradabojom stiklo langelius, mes jau pravarstėm vario vartelius (d.) Prng.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”